Vedtægter

LOVE FOR MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MARTS 2012.

§ 1

FORENINGENS NAVN: Morsø Firma og Familieidræt
FORENINGENS HJEMSTED Nykøbing Mors
FORENINGENS SIGNATUR: M.F.S.

§ 2 FORENINGENS FORMÅL:

Foreningens formål er gennem arbejdspladsen og familien at stimulere interessen for samvær, idræt og motion.

§ 3 ORGANISATIONSFORHOLD:

Foreningen, som er åben for alle, er tilsluttet: DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND, og er herved underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinier. Foreningen er endvidere tilsluttet MORSØ FRITIDSSAMVIRKE.

§ 4 MEDLEMSKAB.

4.1 Som medlemmer af foreningen optages personer fra firmaer og branche idræts klubber, samt deres familier. Ved familie forstås : Ægtefæller eller samlever og deres børn, under forudsætning af, at man ifølge folkeregisteret har samme postadresse.

4.2 Andre personer kan optages som enkeltmedlemmer til individuelle og klubidrætter. Ved holdidræt skal det overfor det respektive udvalg dokumenteres, at holddeltagerne ikke gennem ansættelsesforhold eller familie, har mulighed for at deltage på hold under pkt. 4.1 nævnte klubber.

4.3 Som passive medlemmer kan optages personer, klubber og andre, som ønsker at støtte foreningens formål. Disse har ikke stemmeret på repræsentantskabsmødet. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§ 5 OPTAGELSE.

5.1 Personer som ønsker optagelse i MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT, må rette henvendelse til bestyrelsen.

5.2 Tidligere medlemmer, som er slettet p.g.a. restance, kan ikke optages før al gæld til foreningen er betalt.

§ 6 UDMELDELSE.

6.1 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens formand.

6.2 Udmeldelse eller slettede medlemmer mister enhver ret til MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆTS midler og egen dele.

§ 7 REPRÆSENTANTSKABET.

7.1 Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet, som sammen sættes af 2 repræsentanter fra hver af de tilsluttede klubber, samt 2 repræsentanter fra hver af de individuelle idrætter. Sidstnævnte må ikke samtidig være medlem af en klub.

7.2 Æresmedlemmer har ret til at deltage i mødet, men uden stemmeret.

§ 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDET.

8.1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske ved personlig meddelelse til medlemmerne eller ved annoncering i den lokale avis eller lokal radioen

8.2 Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være foreningens formand i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse.

8.3 Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:
1 godkendelse af fremmødte repræsentanter ( ved indgangen)
2 valg af dirigent
3 beretning (er) til godkendelse
4 regnskab til godkendelse
5 indkomne forslag
6 fastsættelse af kontingent
7 budget til godkendelse
8 valg i henhold til loven
9 eventuelt

8.4 Repræsentantskabet er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

8.5 Af mødets forløb optages et referat, som underskrives af sekretæren, dirigenten og formanden.

8.6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen Finder det nødvendig eller ¼ af repræsentantskabet fremsætter motiveret anmodning herom, med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Mødet indkaldes med 2 ugers varsel og skal afholdes senest 1 mdr. efter, at begæringen er fremsat.

 

§ 9 AFSTEMNINGER:

9.1 Ved afstemninger på repræsentantskabsmødet er almindelig stemmeflertal gældende. Dog kræves der til lovændringer 2/3 af de fremmødte repræsentanters stemmer.

9.2 Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret

9.3 Skriftlig afstemning skal foretages hvis blot 1 repræsentant kræver det.

9.4 Repræsentanter for klubber og indv. Idrætter, som er i restance til foreningen , har ikke stemmeret.

9.5 Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i.h.t. lovene, kan komme til afstemning på repræsentantskabsmødet. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

9.6 Forslag til behandling kan ikke afgøres under pkt. ”eventuelt”.

§ 10 VALG :

10.1 Bestyrelsen, der vælges af repræsentantskabet, består af følgende personer : formand, næstformand, kasserer, sekretær og formændenne for de respektive udvalg.

10.2 På lige år vælges formand og sekretær samt alle udvalgsmedlemmer. På ulige år vælges næstformand, kasserer samt alle udvalgsformænd.

10.3 Alle valg gælder 2 år ad gangen.

10.4 Repræsentantskabet vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år. Hvert år vælges en revisorsuppleant.

§ 11 BESTYRELSEN.

11.1 Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden, herunder forretningsudvalgets beføjelser. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal, herunder formand eller næstformand, er til stede.

11.2 Skulle et bestyrelsesmedlem i valgperiodens løb glide ud, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere i den resterende del af perioden.

11.3 Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal.

§ 12 ØVRIGE UDVALG.

12.1 Udvalgene består af 1 formand, samt det for udvalget nødvendige antal medlemmer.

12.2 Til løsning af særlige opgaver kan repræsentantskabet eller bestyrelsen nedsætte udvalg, hvortil der også kan vælges medlemmer uden for repræsentantskab og bestyrelse.

12.3 Det nedsatte udvalgs retningslinier fastsættes af bestyrelsen. udvalgene fremsætter hvert år i oktober kvartal forslag til budget.

§ 13 MEDLEMSPLIGTER.

13.1 Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen og DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND vedtagne love, vedtægter og retningslinier.

13.2 Efter foreningens anvisninger påhviler det klubberne og holdene at afgive indberetning om medlemstal, navn, adresse, fødselsdag og år, ligesom ændringer i kontaktadresser omgående skal meddeles foreningen.

13.3 Aftaler med andre idrætsorganisationer, der er truffet af MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT eller DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND , må nøje overholdes. Overtrædelser af sådanne aftaler kan medføre udelukkelse i foreningens og / eller DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND`s arrangementer.

§ 14 TEGNERET

14.1 Foreningen tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner kræver : kassereren forestår den daglige drift. Dispositioner, ud over den daglige drift, kræver for at være gyldig, underskrift af formand og kasserer.

14.2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, godkendelse af repræsentantskabet, samt underskrift af et flertal af bestyrelsen. foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld overfor 3. mand ved lovlig trufne beslutninger

§ 15 KONTINGENT.

15.1 Kontingentet fastsættes hvert år på repræsentantskabsmødet, efter indstilling fra bestyrelsen.

15.2 Alle kontingenter, bøder m.v. forfalder ved præsentation.

§ 16 REGNSKAB OG REVISION.

16.1 Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

16.2 Regnskabet, der skal indeholde et driftsregnskab og en status, underskrives af hele bestyrelsen og revisorerne.

16.3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på repræsentantskabsmødet.

16.4 Revision af regnskabet foretages senest 3 uger før repræsentantskabsmødet

16.5 Den valgte revision tilrettelægger selv sit arbejde i samråd med bestyrelsen.

16.6 Revisionen kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

§ 17 VÅBENPÅTEGNING.

17.1 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalg forpligtiget til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegning over for et medlem, der efter skydeudvalgets skøn af en hvilken som helst årsag ikke længere bør være indehaver af et meddelt tilladelse til et våben.

17.2 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører.

§ 18 EKSKLUTION.

18.1 En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer eller klubber, der bevislig ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinier, eller udviser usportslig optræden inden for foreningen.

18.2 Den, eller de ekskluderede, kan forlange deres sag forelagt på førstkommende repræsentantskabsmøde, der har den endelige afgørelse.

§ 19 VEDTÆGTSÆNDRINGER.

19.1 Forslag til ændringer af love og vedtægter kan fremføres af såvel bestyrelsen som foreningens øvrige medlemmer.

19.2 Beslutning om ændringer kræver 2/3 af de fremmødte repræsentanters stemmer.

§ 20 FORENINGENS OPLØSNING.

20.1 Opløsning af MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT kan kun ske, når 4/5 af de fremmødte repræsentanter på et i samme anledning indkaldt repræsentantskabsmøde stemmer herfor.

20.2 Samtidig tages bestemmelse om anvendelse af foreningens midler og ejendele, herunder hensyntagen til § 2.

Marts 2012